Miscarriages

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

2029 times
A miscarriage is a heart breaking and emotionally shattering event for the parents-to-be or all near and dear individuals of the couple. We can define a miscarriage as a case where the loss of a fetus happen before the 20th week of pregnancy. This is known as spontaneous abortion in medical terms. There are various causes of miscarriages and few symptoms will alert you about a potential danger, which will be discussed in today’s article.

* Symptoms of a Miscarriage:
Vaginal Bleeding: If you notice a heavy bleeding during pregnancy period you should take immediate actions to further investigate the matter. In many cases of miscarriage you may notice a heavy bleeding, sometimes with tissue.
Not Having Pregnancy Symptoms: If you have lost some of the pregnancy symptoms such as Morning Sickness, Sore Breasts etc you will have to increase the level of alertness. You may feel a significant difference and all of a sudden as if “not pregnant” – this can be a scary sign of a miscarriage!
Pain or Cramping In the Center of the Lower Abdomen or Back It’s normal to have a tired back or an occasional discomfort in your life being pregnant. However, if the pain continues and intensifies, you should not ignore it! You can see if the pain now is even greater than the cramp pains you get during regular periods.
Painful contractions Sometimes if you feel more than just cramping and painful contractions between 5 to 20 minutes apart, there is a sign of a premature labour.
* What Causes Miscarriages?
The exact reason behind miscarriage is not well understood yet. This can happen as a result of a variety of factors. It is said that most of the miscarriages that happens in the first trimester are due to the chromosomal abnormalities in the baby.

* Some of the other factors that are likely to contribute:
Infection Exposure to environmental and workplace hazards such as high levels of radiation or toxic agents Hormonal problems Uterine abnormalities Incompetent cervix (the cervix begins to widen and open too early, in the middle of pregnancy, without signs of pain or labor) Lifestyle factors such as smoking, drinking alcohol, or using illegal drugs Disorders of the immune system, including lupus Severe kidney disease Congenital heart disease Diabetes that is not controlled Thyroid disease Radiation Certain medications, such as the acne drugs Severe malnutrition In addition, women may be at increased risk for miscarriage as they get older. Studies show that the risk of miscarriage is 12% to 15% for women in their 20s and rises to about 25% for women at age 40.

* How to diagnose (find out) & treat a miscarriage?
This is main diagnosis using the pelvic exams and the ultrasound scans. If the miscarriage is completed, there is no treatment required. However if there is some fetal tissue left, doctor will carry out a “dilation curettage” procedure. It will dilate the cervix and the remaining fetal or placental tissue will be gently removed from the uterus. * If I had a miscarriage once will I have it again? There has been less than 5% of women who had two consecutive miscarriages. Therefore, after a miscarriage there is a very high chance of you delivering a health baby. However, you can not turn any blind eye to the least amount of risk, so always maintain caution when you are pregnant after the first miscarriage is over.

* Somethings that you can do:
Blood tests. A sample of your blood is evaluated to help detect problems with hormones or your immune system. Chromosomal tests. You and your partner might both have your blood tested to determine if your chromosomes are a factor. Tissue from the miscarriage — if it’s available — also might be tested.

To check if there are any uterine problems following are useful:

Ultrasound. This imaging method uses high-frequency sound waves to produce precise images of structures within the body. Your health care provider places the ultrasound device (transducer) over your abdomen or places it inside your vagina to obtain images of your uterus.
Hysteroscopy. Your health care provider inserts a small, lighted telescope called a hysteroscope through your cervix into your uterus. He or she then expands the uterine cavity by injecting it with saline and examines the walls of your uterus and the openings of your fallopian tubes.
Hysterosalpingography. This technique uses a dye to highlight the uterine cavity and fallopian tubes on X-ray images.
Sonohysterogram. This ultrasound scan is done after fluid is injected into your uterus though your vagina and cervix. This allows your health care provider to look for problems in the lining of your uterus

…………….
ඔබට ඇති වෛද්‍ය ගැටළු අසන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න, Ask a Doctor | වෛද්‍යවරයාගෙන් අසන්න

……………….

If you found this article interesting and helpful, please share with your friends too. Just click the “recommend” button below. Also, we welcome your comments, views and experiences to share with other moms and ladies. Thank you!

මෙම ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති “recommend” ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද අප ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි!

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙදී අදාල කොන්දේසි සහ වෙබ් අඩවිය අදාලව වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කරුණු ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා පමණක් වන අතර, මෙම කරුණු පදනම් කරගෙන ඔබ විසින් යම් කිසි ප්‍රථිකාර ආදිය නොකළ යුතුය. ප්‍රථිකාර/ අහාර පාන ගැනීම/ ව්‍යායාම/ හැසිරීම් ආදී සියල්ල අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥ දැනුමක් ඇති වෛද්‍ය උපදෙස් පැතීමෙන් පසු පමණක් සිදු කරන්න.

අප ආයතනය සහ පාඨක ඔබ අතර වගකීම් ප්‍රතික්ෂේපනය කෙරෙන පිටුව පහත සබැඳියෙන් (URL/link) කියවිය හැක.

 

mathru.lk

mathru.lk

Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!
Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!