High Risk Pregnancy

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

2263 times
Your pregnancy is called high-risk if you or your baby has an increased chance of a health problem. Many things can put you at high risk. Being called “high-risk” may sound scary. But it’s just a way for doctors to make sure that you get special attention during your pregnancy.

Your doctor will watch you closely during your pregnancy to find any problems early.
Your health plan may have its own list of what makes a pregnancy high-risk. In general, your pregnancy may be high-risk if:

a) Your Current Health Problems
Health problems such as; Diabetes, High blood pressure, Kidney disease, Epilepsy etc can affect your child-birth. Diabetes increases the risk of miscarriage/stillbirth, premature birth, birth defects etc. High blood pressure can harm the mother’s kidneys and other organs, and it can cause low birth weight and early delivery. In the most serious cases, the mother develops preeclampsia – or “toxemia of pregnancy”–which can threaten the lives of both the mother and the fetus.

b) Your age (less than 17 and more than 35)
Teenage pregnancy can increase several risks associated with pregnancy & childbirth. Pregnant teens have a higher risk of getting high blood pressure, called pregnancy-induced hypertension, than pregnant women in their 20s or 30s. They also have a higher risk of preeclampsia. This is a dangerous medical condition that combines high blood pressure with excess protein in the urine, swelling of a mother’s hands and face, and organ damage. Premature babies (delivered before 37 weeks of pregnancy) and under weight babies are also common challenges faced by teenage moms.
Pregnancy after age of 35 years also have a higher risk of developing certain complications during pregnancy – such as gestational diabetes, preeclampsia, placental abruption (in which the placenta prematurely separates from the uterine wall), and placenta previa (in which the placenta lies low in the uterus, partly or completely covering the cervix).
Research also shows that your chances of having a low-birth-weight baby (less than 5 1/2 pounds) or a premature delivery increase with age. Some studies show that older women are more likely to need pitocin during labor, and most studies show a significantly higher rate of delivery by cesarean section.

c) Multiple Pregnancy
Twin pregnancy is not just risky to the babies, but also to the mother. However, many of the risks to the mother are also risks to the unborn babies, since they can lead to premature labor, complications, or in the worst cases, fetal death. Pregnancy induced hypertension (PIH) is high blood pressure during pregnancy. About 37% of twin pregnancies involve PIH, which is three to four times the rate in singleton pregnancies. Preeclampsia is a condition that includes both high blood pressure and protein in the urine. Symptoms may include swelling, severe headache, and rapid weight gain. It is twice as likely to occur in mothers of multiples. Gestational diabetes is a condition where a woman, who was not diabetic prior to pregnancy, has difficulty maintaining normal blood sugar levels. Gestational diabetes occurs in about 5% of singleton pregnancies, but women pregnant with twins are twice as likely to experience it. Apart from this, there are several other challenges a mother with multiple pregnancies can face.

d) If you had problems with child-birth in the past
Problems you had in the past deliveries are likely to increase the risk in the future pregnancies and child deliveries. Some of these are: Preterm labor – Premature labor is also called preterm labor. It’s when your body starts getting ready for birth too early in your pregnancy. Labor is premature if it starts more than three weeks before your due date. Preeclampsia or seizures (eclampsia) – Eclampsia is pregnancy-related seizure activity that is usually caused by severe preeclampsia (a pregnancy complication). Eclampsia is a life-threatening condition for both a mother and her fetus. During a seizure, the oxygen supply to the fetus is drastically reduced. Also, Having a baby with a genetic problem, such as Down syndrome can increase the risk of the current pregnancy.

e) You habits
As we always mention, the use of alcohol, illegal drugs, or you smoking has a huge role in making your pregnancy and childbirth a very high risk one.

f) Infections and Medicine
Some of the infections that can affect a pregnancy are; Bacterial vaginosis, Chicken pox, Chlamydia, Cytomegalovirus, Fifth disease (parvovirus), Flu, Gonorrhea, Group B strep, Hepatitis B, Herpes, HIV, Listeriosis, Rubella (German measles), Sexually transmitted infections, Syphilis, Toxoplasmosis, Trichomoniasis, Urinary tract infections. Medications that you are taking which include lithium, phenytoin, valproic acid, or carbamazepine etc can cause higher risks for your child birth.

………

If you found this article interesting and helpful, please share with your friends too. Just click the “recommend” button below. Also, we welcome your comments, views and experiences to share with other moms and ladies. Thank you!

මෙම ලිපිය ඔබට ප්රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති “recommend” ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද අප ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි!

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙදී අදාල කොන්දේසි සහ වෙබ් අඩවිය අදාලව වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කරුණු ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා පමණක් වන අතර, මෙම කරුණු පදනම් කරගෙන ඔබ විසින් යම් කිසි ප්‍රථිකාර ආදිය නොකළ යුතුය. ප්‍රථිකාර/ අහාර පාන ගැනීම/ ව්‍යායාම/ හැසිරීම් ආදී සියල්ල අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥ දැනුමක් ඇති වෛද්‍ය උපදෙස් පැතීමෙන් පසු පමණක් සිදු කරන්න.

අප ආයතනය සහ පාඨක ඔබ අතර වගකීම් ප්‍රතික්ෂේපනය කෙරෙන පිටුව පහත සබැඳියෙන් (URL/link) කියවිය හැක.

 

mathru.lk

mathru.lk

Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!
Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!