Milestones of 1 to 6 months old baby

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

Birth of your baby was one of the biggest dreams you had. Now you are getting ready to see exciting behaviors of the child. This article highlights some milestones, which your baby can achieve within 6 months after birth.

But you should keep in mind that each child is unique and develops at the child/ the child own pace. There for these hints can be change according to their own style.

1st month
The first days with your baby will not be active. Most of your work will be feeding, changing diapers, settling the child to sleep, and responding to the child’s wails. But within a few weeks, he/she’ll start to take more notice of your voice, face, and touch. You can enjoy by getting to know your baby via cuddling it, talking to the child, and learn how he/she signals when he/she’s sleepy or hungry. Be attentive and responsive.

Your baby can’t focus farther than 8 to 12 inches away – just the right distance for the child to gaze at your face. Black-and-white patterns also draw the child’s attention. The child’s hearing is fully developed and she might turn toward familiar sounds, such as your voice. Give the child plenty of tummy time from the start. Encourage the child to look at and reach for toys.

He/She can lift the his/her head briefly and turn it to the side when he/she’s on her stomach, but when he/she’s upright the child’s head and neck still needs support. Although the child’s arms move jerkily, can get the hands close to the mouth. Get close and make eye contact with your baby when you talk, sing, and read to the child. Play simple games when he/she’s alert and in the mood, learn the signs that he/she’s had enough play and needs some rest.

If your one month old baby feeds slowly or doesn’t suck well, doesn’t seem to focus his/her eyes or watch things moving nearby, doesn’t react to bright lights, seems especially stiff or floppy or doesn’t respond to loud sounds you should meet your doctor for more advice.

2 to 3 months
By now, you’ can feel warmth of your baby’s delighted smiles. He/She actively enjoys playtime. He/She imitates your facial expressions, starting to babble and mimic the sounds you make. Responding to the child promptly helps the child to feel secure and loved. You can help the child learn to soothe him/herself by offering the child a pacifier.

The child’s hand-eye coordination is improving. You’ll notice him/her closely tracking objects that interest the child and focusing intently on faces. She’s able to recognize you from across the room. Talk to the child throughout the day, describing what you’re doing and naming familiar objects. Read books together. Share cuddles, play games, and encourage the child’s efforts to roll over, grab toys, and “talk” with you. This will make the child more sensible.

He/She no longer need the support of you for the head. When he/she’s on his/her stomach, she can lift the child head and chest, and even do the mini-pushups that set the stage for rolling over. He/She can open and close the child hands, shake toys, swat at dangling objects, bring the hands to mouth, and push down with the legs if you hold the child in a standing position. Continue to make tummy time part of the child’s daily routine so he/she can practice new skills and strengthen the muscles. When he/she’s on the tummy, give the her toys and safe objects she can reach for, hold, and explore.

If the child can’t support the head well, can’t grasp objects, hard to focus on moving objects, doesn’t smile or react to loud sounds, ignores new faces or seems upset by unfamiliar people or surroundings please meet the doctor.

4 to 7 months
Your baby is now fully active & connected with others through smiles, laughs, and has babbling “conversations” with you. Now she perhaps roll to the child tummy and back again, sit without your help, and support the child weight with the legs well enough to bounce when you hold the child. He/She uses a raking grasp to pull objects closer and can hold toys and move them from one hand to another.

Your baby is more sensitive to your tone of voice and may heed your warning when you tell the child “no.” He/She also knows the name now and turns to look at you when you call the child. Your baby thrives on the connections she has with you, so integrate play into everything you do with the child. Shower the child with smiles and cuddles, and reply when she babbles to encourage the child’s communication skills. Read together every day, naming the objects you see in books and around you.

She views the world in full color now and can see farther. If you move a toy in front of the child, she’ll follow it closely with the child eyes. Watching herself in a mirror is sure to delight the child. Give the child lots of opportunities to strengthen the new physical skills by helping the child sit and positioning to play on both the stomach and back. Before she can crawl, be sure to keep the child environment safe for exploring.

If your baby is not so active or if you see some or changers in the child such as being very stiff or floppy, can’t hold the head steady, or sit on his/her own, doesn’t respond to noises or smiles, isn’t affectionate with those closest to the child or doesn’t reach for objects, take medical advices from your doctor.

…….

If you found this article interesting and helpful, please share with your friends too. Just click the “recommend” button below. Also, we welcome your comments, views and experiences to share with other moms and ladies. Thank you!

මෙම ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති “recommend” ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද අප ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි!

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙදී අදාල කොන්දේසි සහ වෙබ් අඩවිය අදාලව වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කරුණු ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා පමණක් වන අතර, මෙම කරුණු පදනම් කරගෙන ඔබ විසින් යම් කිසි ප්‍රථිකාර ආදිය නොකළ යුතුය. ප්‍රථිකාර/ අහාර පාන ගැනීම/ ව්‍යායාම/ හැසිරීම් ආදී සියල්ල අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥ දැනුමක් ඇති වෛද්‍ය උපදෙස් පැතීමෙන් පසු පමණක් සිදු කරන්න.

අප ආයතනය සහ පාඨක ඔබ අතර වගකීම් ප්‍රතික්ෂේපනය කෙරෙන පිටුව පහත සබැඳියෙන් (URL/link) කියවිය හැක.

 

mathru.lk

mathru.lk

Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!
Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!