ඕනෑම අඬන බබෙක් මොහොතින් නලවන දොස්තර මහතා!

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

අඬන දරුවෙක් නලවා ගන්නවා කියන එක මොන තරම් අපහසු දෙයක්ද කියලා දන්නේ දරුවෙක් ඉන්න දෙමවුපියන්ම තමයි. ඒ උනාට බලනන්න්කෝ මේ දොස්තර මහත්තයා ඕනෑම අඬන බබෙක් මොහොනෙත් නලවා ගන්න විදිහ… ඔබටත් උත්සාහ කර බලන්න පුළුවන්….

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න
mathru.lk

mathru.lk

Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!
Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!