ඕනෑම අඬන බබෙක් මොහොතින් නලවන දොස්තර මහතා!

අඬන දරුවෙක් නලවා ගන්නවා කියන එක මොන තරම් අපහසු දෙයක්ද කියලා දන්නේ දරුවෙක් ඉන්න දෙමවුපියන්ම තමයි. ඒ උනාට බලනන්න්කෝ මේ දොස්තර මහත්තයා ඕනෑම අඬන බබෙක් මොහොනෙත් නලවා ගන්න විදිහ… ඔබටත් උත්සාහ කර බලන්න පුළුවන්….

mathru.lk

mathru.lk