Great Day Out With Your Kids – Amusement parks

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

Here comes yet another weekend! A lot of our time is spent more and more indoors lately. For the child to develop his or her personality in a well balanced manner, having diverse experiences is highly required. Taking them to an amusement park will give them the opportunity to have a lot of fun and learn a thing or two about life! Check out our this week’s edition of great day out, visiting the amusement parks around Colombo…

Before you go…
Every parent knows it’s the small things that make the real difference between a great family day out and a nightmarish few hours with screaming children. Preparation is key. It sounds simple but get there early and head for the parks that are furthest away as many people go straight for the ones nearest the entrance. You can also save money and more queuing by taking a packed lunch, but some parks don’t allow foods in . Don’t forget to take drinks and snacks for the whole day if they let you. Also, if there are two or more adults in the party, split up so you can take children on age-appropriate activities. And be careful, park shops are very tempting for children. Give older kids a budget and stick to it. Most of all, keep one really good ride for the end so you can go out with a win.

Here we give you some of our best choices of amusement park in srilanka
Fun Factory
With a large jungle gym, dedicated soft play area for toddlers & infants, dramatic play zones, plus reading corner Fun Factory provides fun physical and educational activities for your kid to improve his or her mental and also physical development.

(11, School Lane, Nawala, 011 2862656, info@funfactory.lk)

Water World
Water world is a place where you and your child both can enjoy the experience in same way. It will be so much fun and memorable for your entire family in a way. They have designed many information boards containing comprehensive descriptions of several species of fauna and flora on display which would be a great educational experience for your growing toddler too.

(No: 95, Biyagama Road,Thalwatta, Kelaniya,Sri Lanka.+94 11 5555 434, info@waterworld.lk)

Excel world
Excel world we won’t fully recommend to you for going out with your infant child its more of a toddler and family place. But in all aspects its a place for friendly gatherings and casual business meetups, making the busy concrete atmosphere of the Colombo city to come alive and cheerful. Its a great place to have you toddlers birthday parties and all gatherings. It has wonderful array of fun-filled activities ranging from bowling, laser game centres and gaming zones. Its a place where your toddler can enjoy his day for the fullest.

(338, T.B Jayah Mawatha, Colombo 10 ,011-555-5996 / 011-555-5999, info@excelworld.lk)

Guruge Nature Park
Guruge Nature Park is a theme park that you can go and hang out with toddler. Among its many attractions are a purpose-built Gem Museum chronicling the history of gem mining and the importance of precious stones throughout Sri Lanka’s history, a unique representation of an ancient village in Sri Lanka as it existed in the past, replica of Adam’s Peak, many exotic and colorful animals.

(Address:Guruge Nature Park, 266 Ganemulla, Ja-Ela, Sri Lanka, +94112247697, contact@gurugepark.com)

Dream Paradise Leisure Park
Dream Paradise Leisure Park located in the Minuwangoda, Gampaha District. Dream Paradise Park consists of water and amusement activities such as Crazy Mouse, Pendulum Rider, Little Train, Octopus Rider, Jet Rider, Bumper, Mini Roller Coaster, 9D Cinema hall, Horse Riding, Beach Bike riding, pool and Air Rifle Shooting which makes this park also more toddler friendly than for a day out with your infant.

(LeisureWorld Water Parks (Pvt) Ltd.Seethawaka, Kaluaggala,Hanwalla, Sri Lanka. +94 (0) 362 253 999)

Note: This article was generated using publicly available information. Mathru.lk will not hold responsible for accuracy of such information and the quality/safety of services rendered by the aforementioned organizations.

ඔබට ඇති වෛද්‍ය ගැටළු අසන්න මෙහි ක්ලික් කරන්න, Ask a Doctor | වෛද්‍යවරයාගෙන් අසන්න

……………..

මෙම ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුනානම් හෝ ඔබේ මිතුරියකට ප්‍රයෝජනවත් වේ යයි සිතනවානම්, කරුණාකර පහත ඇති “recommend” ක්ලික් කිරීමෙන් එය බෙදා හදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. තවද, මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා සහ අනෙකුත් මවුවරුන්/කාන්තාවන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන ඔබේ අත්දැකීම් පහත ලියා තැබීමටද අප ආරාධනා කරමු. ස්තුතියි!

If you found this article interesting and helpful, please share with your friends too. Just click the “recommend” button below. Also, we welcome your comments, views and experiences to share with other moms and ladies. Thank you!

මේ ලිපිය වැදගත් වේ යයි සිතන මිතුරු/මිතුරියන් අතර share කරන්න පහත icon ක්ලික් කරන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙදී අදාල කොන්දේසි සහ වෙබ් අඩවිය අදාලව වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කරුණු ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා පමණක් වන අතර, මෙම කරුණු පදනම් කරගෙන ඔබ විසින් යම් කිසි ප්‍රථිකාර ආදිය නොකළ යුතුය. ප්‍රථිකාර/ අහාර පාන ගැනීම/ ව්‍යායාම/ හැසිරීම් ආදී සියල්ල අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥ දැනුමක් ඇති වෛද්‍ය උපදෙස් පැතීමෙන් පසු පමණක් සිදු කරන්න.

අප ආයතනය සහ පාඨක ඔබ අතර වගකීම් ප්‍රතික්ෂේපනය කෙරෙන පිටුව පහත සබැඳියෙන් (URL/link) කියවිය හැක.

 

mathru.lk

mathru.lk

Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!
Inline
අළුත් ලිපි ගැන දැන ගැනීම සඳහා පහත ඇති "Like Page" ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි!